วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

ORA-00312: online log 1 thread 1 ... and resolve for Today

Oracle TEST
V. 11.1.0.6.0

ไม่สามารถ start database


SQL> alter database open;
alter database open
*
ERROR at line 1:
ORA-16038: log 1 sequence# 100 cannot be archived
ORA-19502: write error on file "", block number (block size=)
ORA-00312: online log 1 thread 1: '/oradata/testdb2/redo01.log'

ดังนั้น recover database:

SQL> recover database until cancel;
Media recovery complete.

SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;