วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ใช้ RDP ติดต่อ VirtualBox

บ่อยครั้งที่ผมใช้งาน Oracle Virtual Box นั้นใช้ Console. วันนี้มีโอกาสได้อ่านเกี่ยวกับ Remote display (VRDP support) เลยต้องลองใช้แล้วเอามาแชร์ดู ...ตามรูปเลยง่ายเชียว... อย่าลืมใช้ฟีเจอร์นี้ กันนะครับ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เริ่มต้นเรียนรู้ Oracle APEX ด้วย Oracle_Developer_Day.ova

หากผู้อ่านสนใจ ในการศึกษา Oracle APEX เราสามารถเริ่มต้นติดตั้ง และเรียนรู้ในการสร้าง workspace ได้มากมายจากอินเตอร์เน็ท Getting Started.
บทความนี้ผมแนะนำการติดตั้ง ova ไฟล์ จาก Oracle Developer Day
สิ่งแรกผู้ติดตั้งต้องมีคือ Oracle VM VirtualBox
หลังจากนั้นดาวน์โหลด Oracle_Developer_Day.ova ต่อด้วย Import


หลังจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนค่าบางอย่าง เช่น Memory และ อื่นๆ  ต่อด้วย start ...
หมายเหตุ พลาสเวิร์ด = "oracle"
เมื่อเรา remote เข้าไปไม่ว่าด้วย RDP หรือ ... เราจะทราบ IP Address ปัจจุบัน ต่อจากนั้นเช็คเกี่ยวกับ Oracle APEX -:)
login as: oracle
oracle@192.168.111.15's password:
Last login: Wed Oct  2 19:34:34 2013 from 192.168.111.14
All passwords are oracle or noted if otherwise.

The SQL Developer and Data Modeler scripts are in the directory:
/home/oracle/Desktop/SQLDev_Tutorials/sqldev

To Reset the labs:
SQL Developer:            /home/oracle/reset_sqldev
Application Express:      /home/oracle/reset_apex
In-Memory Database Cache: /home/oracle/reset_imdbcache
XML Database:             /home/oracle/reset_xmldb

Oracle Enterprise Manager
Start: emctl start dbconsole
Stop : emctl stop dbconsole
URL  : https://127.0.0.1:1158/em

*** Please note that this appliance is for testing purposes only,
as such it is unsupported and should not be used as a production environment.


          inet addr:192.168.111.15  Bcast:192.168.111.255  Mask:255.255.255.0
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0

LD_LIBRARY_PATH set to /home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/ttoracle_home/instantclient_11_2:/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/lib

ANT_HOME set to /home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/3rdparty/ant

PATH set to /home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/bin:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/oci:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/odbc:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/odbc/xla:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/jdbc:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/odbc_drivermgr:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/proc:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/ttclasses:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/quickstart/sample_code/ttclasses/xla:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/ttoracle_home/instantclient_11_2:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/ttoracle_home/instantclient_11_2/sdk:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/3rdparty/ant/bin:/usr/java/latest/bin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/bin:/home/oracle/bin

CLASSPATH set to /home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib/ttjdbc6.jar:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib/orai18n.jar:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/lib/timestenjmsxla.jar:/home/oracle/app/oracle/product/TimesTen/tt1122/3rdparty/jms1.1/lib/jms.jar:.:/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/ucp/lib/ucp.jar:/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/jdbc/lib/ojdbc6.jar

TNS_ADMIN set to /home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2/network/admin

IP Address is:
          inet addr:192.168.111.15  Bcast:192.168.111.255  Mask:255.255.255.0
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
[oracle@localhost ~]$
[oracle@localhost ~]$
[oracle@localhost ~]$ ./apexlistener.sh  status
+ . /etc/rc.d/init.d/functions
++ TEXTDOMAIN=initscripts
++ umask 022
++ PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
++ export PATH
++ '[' -z '' ']'
++ COLUMNS=80
++ '[' -z '' ']'
+++ /sbin/consoletype
++ CONSOLETYPE=pty
++ '[' -f /etc/sysconfig/i18n -a -z '' ']'
++ . /etc/profile.d/lang.sh
+++ sourced=0
+++ for langfile in /etc/sysconfig/i18n '$HOME/.i18n'
+++ '[' -f /etc/sysconfig/i18n ']'
+++ . /etc/sysconfig/i18n
++++ LANG=en_US.UTF-8
++++ SYSFONT=latarcyrheb-sun16
+++ sourced=1
+++ for langfile in /etc/sysconfig/i18n '$HOME/.i18n'
+++ '[' -f /home/oracle/.i18n ']'
+++ '[' -n '' ']'
+++ '[' 1 = 1 ']'
+++ '[' -n en_US.UTF-8 ']'
+++ export LANG
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_ADDRESS
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_CTYPE
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_COLLATE
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_IDENTIFICATION
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_MEASUREMENT
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_MESSAGES
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_MONETARY
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_NAME
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_NUMERIC
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_PAPER
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_TELEPHONE
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_TIME
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LC_ALL
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LANGUAGE
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset LINGUAS
+++ '[' -n '' ']'
+++ unset _XKB_CHARSET
+++ consoletype=pty
+++ '[' -z pty ']'
+++ '[' -n '' ']'
+++ '[' -n '' ']'
+++ '[' -n en_US.UTF-8 ']'
+++ case $LANG in
+++ '[' xterm = linux ']'
+++ unset SYSFONTACM SYSFONT
+++ unset sourced
+++ unset langfile
++ '[' -z '' ']'
++ '[' -f /etc/sysconfig/init ']'
++ . /etc/sysconfig/init
+++ BOOTUP=color
+++ GRAPHICAL=yes
+++ RES_COL=60
+++ MOVE_TO_COL='echo -en \033[60G'
+++ SETCOLOR_SUCCESS='echo -en \033[0;32m'
+++ SETCOLOR_FAILURE='echo -en \033[0;31m'
+++ SETCOLOR_WARNING='echo -en \033[0;33m'
+++ SETCOLOR_NORMAL='echo -en \033[0;39m'
+++ LOGLEVEL=3
+++ PROMPT=yes
+++ AUTOSWAP=no
++ '[' pty = serial ']'
++ '[' color '!=' verbose ']'
++ INITLOG_ARGS=-q
++ __sed_discard_ignored_files='/\(~\|\.bak\|\.orig\|\.rpmnew\|\.rpmorig\|\.rpmsave\)$/d'
+ NAME='Oracle Application Express Listener'
+ JAVA_HOME=/usr/java/latest
+ JAVA=/usr/java/latest/bin/java
+ APEXWAR=/home/oracle/listener/apex.war
+ ORACLE_SID=orcl
+ ORACLE_HOME=/home/oracle/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_2
+ OPTIONS=' -Xmx1024m -Xms256m -jar /home/oracle/listener/apex.war standalone >/tmp/apexListener.log '
+ LOGFILE=/tmp/apex_listener.log
++ ps -ef
++ grep apex
++ grep -v apexlistener
++ grep -v grep
++ cut -c9-15
+ PID='  2569 '
++ ps -ef
++ grep apex
++ grep -v apexlistener
++ grep -v grep
++ cut -c9-15
++ wc -l
+ RUNNING=1
+ case "$1" in
+ status
+ echo -n 'Status Oracle Application Express Listener: '
Status Oracle Application Express Listener: + '[' 1 -eq 1 ']'
+ echo APEX Listener running: 2569
APEX Listener running: 2569
+ ps -ef
+ grep 2569
oracle    2569     1  0 19:24 ?        00:00:04 /usr/java/latest/bin/java -Xmx1024m -Xms256m -jar /home/oracle/listener/apex.war standalone >/tmp/apexListener.log
oracle    3690  3673  0 19:43 pts/3    00:00:00 grep 2569
+ exit 0
[oracle@localhost ~]$ netstat -anp | grep 2569
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 :::8888                     :::*                        LISTEN      2569/java
tcp        0      0 ::ffff:127.0.0.1:46995      ::ffff:127.0.0.1:1521       ESTABLISHED 2569/java
tcp        0      0 ::ffff:127.0.0.1:46994      ::ffff:127.0.0.1:1521       ESTABLISHED 2569/java
tcp        0      0 ::ffff:127.0.0.1:46993      ::ffff:127.0.0.1:1521       ESTABLISHED 2569/java
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     7717   2569/java
หลังจากนั้นเปิด Browser เพื่อติดต่อ APEX

เมื่อ login เราสามารถสร้าง Workspace เพื่อศึกษาต่อไป