วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ติดตั้ง Oracle Database บน CentOS?

บางครั้งในมุมมองของคนทำงานไอทีอาจถามว่าเราติดตั้ง Oracle Database บน CentOS ได้หรือไม่? ผมต้องขอบอกเลยว่าได้แน่นอน แต่อย่างไรนั้นผมไม่ขอกล่าวในบทความนี้ สิ่งที่สำคัญคือ ผมควรติดตั้ง Oracle Database บน CentOS สำหรับ Production หรือไม่?
CentOS เป็นระบบปฏิบัติการ Linux ที่เป็น open source community ดังนั้นเราจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่อง License เมื่อนำมาใช้กับระบบ แต่สิ่งที่เราควรคำนึงอย่างยิ่ง CentOS นั้น certify กับ Oracle Database หรือไม่? เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://support.oracle.com จากนั้นเลือก "Certifications" (ในกรณีนี้ผม ขอใช้ Oracle Database 12.1.0.1 บน Linux 64bits)
หลังจากการค้นหาก็พบว่า CentOS ไม่ certify ในการติดตั้ง Oracle Database 12.1 นั่นหมายถึง Oracle ไม่รับรองการติดตั้ง Oracle Database 12.1 บนระบบปฏิบัติการ CentOS ดังนั้นเราไม่ควรติดตั้งในกรณีแบบนี้บน Production เพราะเมื่อเกิดปัญหาอะไรก็ตาม หลังการติดตั้งและใช้งาน Oracle จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
12.1
OS versions and minimum levels: 
Oracle Linux 6.x
Red Hat compatible Kernel
Update 2 or higher - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK R2) 2.6.39-100.5.1 or higher
Update 4 or higher - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel (UEK R3) 3.8.13-16 or higher
Oracle Linux 5 Update 6
Red Hat Enterprise Linux 6
Red Hat Enterprise Linux 5 Update 6
SLES 11 SP2: 3.0.13-0.27 or later
See Oracle Database Installation Guide 12c Release 1 (12.1) for Linux, Chapter 3.7.1 for supported kernels and package information for all the above Linux versions
ผมขอแนะนำให้เช็ค Certification Information for Oracle Database on Linux x86-64 (Doc ID 1304727.1)

ในมุมมองของผมเราควรใช้ Oracle Linux หากท่านมี Account บน Oracle Technology Network สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://edelivery.oracle.com/linux จากนั้นเมื่อใช้งานบนระบบจริง เราก็ดำเนินการในการซื้อ Support.

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปัญหา ORA-00108

My friend asked me to check about error in alert log file - "dispatcher 'D000' encountered error getting listening address". After checked, I found.
Wed Feb 12 09:46:27 2014
dispatcher 'D000' encountered error getting listening address
Wed Feb 12 09:46:27 2014
found dead dispatcher 'D000', pid = (17, 154)
I checked trace file about d000 processed.
Trace file /u01/app/oracle/diag/rdbms/prod/PROD/trace/PROD_d000_31988.trc
Oracle Database 11g Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
System name:    Linux
Node name:      linux-host
Release:        2.6.39-400.21.1.el6uek.x86_64
Version:        #1 SMP Thu Apr 4 03:49:00 PDT 2013
Machine:        x86_64
Instance name: PROD
Redo thread mounted by this instance: 1
Oracle process number: 17
Unix process pid: 31988, image: oracle@linux-host (D000)


*** 2014-02-12 09:57:35.577
*** CLIENT ID:() 2014-02-12 09:57:35.577
*** SERVICE NAME:() 2014-02-12 09:57:35.577
*** MODULE NAME:() 2014-02-12 09:57:35.577
*** ACTION NAME:() 2014-02-12 09:57:35.577

network error encountered getting listening address:
  NS Primary Error: TNS-12533: TNS:illegal ADDRESS parameters
  NS Secondary Error: TNS-12560: TNS:protocol adapter error
  NT Generic Error: TNS-00503: Illegal ADDRESS parameters
OPIRIP: Uncaught error 108. Error stack:
ORA-00108: failed to set up dispatcher to accept connection asynchronously

(END)
I tried to find out... but no idea... So, checked /etc/hosts
[oracle@linux-host trace]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

[oracle@linux-host trace]$ vi /etc/hosts
[oracle@linux-host trace]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

172.30.6.10     linux-host
Issue was fixed!  Oh! no... I found out on Oracle Support & Internet, but not get solution, but issue was about hostname. - -"

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

เรามาทดสอบ APEX 5.0 EA1 กันเถอะ

ผมได้อ่าน Twitter และพบ Oracle Application Express 5.0 Early Adopter 1 now available ผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจใน Oracle APEX ที่จะ Request Workspace เพื่อการทดสอบ (ควรใช้ Email ที่ใช้ login OTN ได้) apexea.oracle.com

หลังจากการ "Request Workspace" เรียบร้อยแล้ว เราจะ Login ด้วย OTN user.
จากนั้นเลือก Workspace ที่เราสร้างไว้
หลังจากนั้นได้เวลาทดสอบ ^________________^

Oracle Application Express 5.0 Early Adopter 1 Feature Descriptions