วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สร้างฐานข้อมูล(Container Database) 12c แบบง่ายๆ

ผมคิดว่าไม่จำเป็นที่จะเขียนการติดตั้ง 12c database เพราะผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ที่
http://www.oracle-base.com/articles/12c/oracle-db-12cr1-installation-on-oracle-linux-6.php
หรือหาเพิ่มเติมได้ที่ Oracle Learning Library. ดังนั้นผมจึงแสดงตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลแบบง่ายๆ ...สิ่งแรกที่ต้องทำคือเรียก "dbca"
เลือก "Create Database"
ด้วยความขี้เกียจ ผู้เขียนเลยติดตั้ง แบบ Default - แต่ขอเลือก "Create as Containner Database" เพราะจะได้เรียนรู้ Pluggable Database ฟีเจอร์
จากนั้นก็ Next ถ้า error ก็ Ignore!

ตรวจสอบสักนิด จากนั้นเลือก Finish. แล้วก็รอ

หลังจากสร้างฐานข้อมูล เรียบร้อย ขอเช็คสักนิด
[oracle@test12c trace]$ ps -aef |grep pmon
oracle    1212     1  0 15:58 ?        00:00:00 ora_pmon_orcl

[oracle@test12c trace]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production on 26-JUN-2013 16:07:23

Copyright (c) 1991, 2013, Oracle.  All rights reserved.

Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production
Start Date                26-JUN-2013 16:01:55
Uptime                    0 days 0 hr. 5 min. 28 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/test12c/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=test12c)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=test12c)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/admin/orcl/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "orcl" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclXDB" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclpdb" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully

SQL> conn / as sysdba
Connected.

SQL>  select instance_name, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS
---------------- ------------
orcl             OPEN

SQL>  select pdb_name, con_id, status from cdb_pdbs;

PDB_NAME            CON_ID STATUS
--------------- ---------- -------------
ORCLPDB                  1 NORMAL
PDB$SEED                 1 NORMAL

SQL> select con_id, name, open_mode from v$pdbs;

    CON_ID NAME                           OPEN_MODE
---------- ------------------------------ ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY
         3 ORCLPDB                        READ WRITE

SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT


SQL>  conn system/***@127.0.0.1/orclpdb
Connected.
SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
ORCLPDB
จากนั้นขอลองเช็ค EM12c Express ^___________________^


PRVF-00002: Could not retrieve local nodename

เมื่อเรียก "runInstaller" คำสั่งจากนั้น PRVF-00002: Could not retrieve local nodename ทำไงดี?
จริงๆแล้ว ถ้าอ่านข้อความดีๆ แก้ไขได้ง่ายมาก...  http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e17766/prvfmsg.htm
ตัวอย่าง
[root@test12c ~]# hostname
test12c
[root@test12c ~]# ip addr
1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c6:7a:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.111.111/24 brd 192.168.111.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fec6:7a80/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

[root@test12c ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@test12c ~]# vi /etc/hosts
[root@test12c ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.111.111 test12c
หลังจากเพิ่ม hostname ใน hosts ไฟล์ แล้วก็เรียกใช้ "runInstaller" อีกครั้ง

ออราเคิลดาต้าเบส 12 Cloud (Oracle Database 12c)

ออราเคิลดาต้าเบส 12 Cloud (Oracle Database 12c) ออราเคิลได้เปิดตัวซอฟแวร์ Oracle Database 12c อย่างเป็นทางการเราสามารถเข้าไป ดาวน์โหลดได้ที่ OTN 
เริ่มต้นออราเคิลได้ปล่อยซอฟแวร์สำหรับ Linux x86-64, Solaris Sparc64 และ Solaris (x86-64)  เราจะเห็นว่ามีฟีเจอร์หลายๆ ตัวที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Consolidating multiple databases with Oracle Multitenant หรือที่เราเคยได้ยินมาก่อนนั้นเรื่องของ Pluggable Database ฟีเจอร์นี้ทำให้เราสามารถ plug in/plug out Oracle Database ได้อย่างง่ายดาย ส่วนฟีเจอร์อื่นๆ ก็หาอ่านได้จาก OTN


อ่านเพิ่มเติมที่  

http://www.oracle.com/pls/db121/homepage 

https://blogs.oracle.com/UPGRADE