วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

PRVF-00002: Could not retrieve local nodename

เมื่อเรียก "runInstaller" คำสั่งจากนั้น PRVF-00002: Could not retrieve local nodename ทำไงดี?
จริงๆแล้ว ถ้าอ่านข้อความดีๆ แก้ไขได้ง่ายมาก...  http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e17766/prvfmsg.htm
ตัวอย่าง
[root@test12c ~]# hostname
test12c
[root@test12c ~]# ip addr
1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c6:7a:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.111.111/24 brd 192.168.111.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fec6:7a80/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever

[root@test12c ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@test12c ~]# vi /etc/hosts
[root@test12c ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.111.111 test12c
หลังจากเพิ่ม hostname ใน hosts ไฟล์ แล้วก็เรียกใช้ "runInstaller" อีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: