วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรามาสร้างฐานข้อมูลออราเคิลด้วย DBCA กันครับ

เมื่อคุณจะสร้างฐานข้อมูลสักตัว คุณควรต้องรู้เสียก่อนว่า คุณต้องการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับระบบแบบใด OLTP (Online transaction Processing) เช่น ระบบ retail billing, ระบบเว็บที่มีการตอบสนอง realtime
Data Warehouse เช่น ระบบข้อมูล research และ marketing หรือระบบที่ต้องการข้อมูลไปทำ reporting และ data analysis

จากนั้นเรายังต้องรู้เกี่ยวกับ Character Set เพราะเมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลแล้วมันจะเป็นการยากที่จะต้องเปลี่ยน Character Set หรือบางครั้งถึงกับต้องสร้างฐานข้อมูลใหม่ ก่อนการเลือก Character Set เราก็ควรที่จะรู้เกี่ยวข้อมูลที่จะเก็บในฐานข้อมูล ว่าเป็นภาษาอะไรบ้าง หรือใช้แค่ภาษาไทยอย่างเดียว

จากนั้นเรามาทำความรู้จัก Database Configuration Assistant (DBCA) คร่าวๆ กัน
DBCA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูออราเคิล ช่วยในการจัดการบางอย่างกับฐานข้อมูล ลบฐานข้อมูล พร้อมกันนี้ใช้ในการจัดการ templates อีกด้วย

อ้างอิง ติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) 11gR2 บน OEL6

ต่อไปนี้คือการใช้ DBCA สร้างฐานข้อมูลคร่าวๆ (เริ่มจากคำสั่ง "dbca" บน linux)


 จากรูปข้างล่าง SID = orcl
Global Database Name = orcl.surachartopun
เมื่อสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อย เราจะพบว่า
SQL> select name from v$database;

NAME
---------
ORCL

SQL> show parameter domain

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_domain                            string      surachartopun
 กรณีนี้ต้องเลือก File System เพราะผมไม่ได้ติดตั้ง Grid Infrastructure และไม่มี ASM

พร้อมระบุ path ที่ต้องการวาง database files
ตัวอย่างหลังติดตั้งเสร็จ
[oracle@oralearning ~]$ ls /u01/app/oradata/*/*
/u01/app/oradata/orcl/control01.ctl  /u01/app/oradata/orcl/redo02.log    /u01/app/oradata/orcl/system01.dbf   /u01/app/oradata/orcl/users01.dbf
/u01/app/oradata/orcl/example01.dbf  /u01/app/oradata/orcl/redo03.log    /u01/app/oradata/orcl/temp01.dbf
/u01/app/oradata/orcl/redo01.log     /u01/app/oradata/orcl/sysaux01.dbf  /u01/app/oradata/orcl/undotbs01.dbf
หมายเหตุ รูปเกี่ยวกับ Memory ใน ฐานข้อมูลออราเคิล 11g
ในส่วนนี้ว่างๆจะอธิบายให้อ่าน เกี่ยวกับ Memory ลองพิจารญาจากรูปข้างบน


จากรูปข้างล่างเราต้องเลือก Character Set ที่เราต้องการ
เป็นอันติดตั้งเรียบร้อย
[oracle@oralearning ~]$ ps -aef |grep pmon
oracle    1634     1  0 21:13 ?        00:00:00 ora_pmon_orcl

ไหนๆ ก็ไหนๆ เรามาลองใช้ NETCA เพื่อสร้าง LISTENER (netca) กัน
[oracle@oralearning ~]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production on 22-MAY-2013 21:29:03

Copyright (c) 1991, 2009, Oracle.  All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oralearning)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production
Start Date                22-MAY-2013 21:28:56
Uptime                    0 days 0 hr. 0 min. 6 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Parameter File   /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/oralearning/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=oralearning)(PORT=1521)))
Services Summary...
Service "orcl.surachartopun" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclXDB.surachartopun" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
ตอนนี้เราก็มีฐานข้อมูลเพื่อการทดสอบ หรือใช้งานจริงกันแล้วนะครับ
ทดสอบเล็กๆ น้อยๆ

SQL> create user demo identified by demo;

User created.

SQL> grant create session to demo;

Grant succeeded.

SQL> connect demo/demo@(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.111.200)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA = (SID = orcl)))
Connected.
SQL> show user
USER is "DEMO"
SQL>
SQL> connect demo/demo@(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 127.0.0.1)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl.surachartopun)))
Connected.
SQL> show user;
USER is "DEMO"
SQL>
จากตัวอย่างข้างบนเราจะเห็นว่าการติดต่อฐานข้อมูลผ่าน LISTENER ด้วย SID และ SERVICE_NAME จะต่างกันเล็กน้อย ลองทบทวนการสร้างฐานข้อมูลข้างต้น หรือ ลองดูข้างล่าง

oracle@oralearning ~]$ ps -aef |grep pmon | grep -v grep
oracle    1634     1  0 21:13 ?        00:00:00 ora_pmon_orcl

[oracle@oralearning ~]$ lsnrctl service |grep Service
Services Summary...
Service "orcl.surachartopun" has 1 instance(s).
Service "orclXDB.surachartopun" has 1 instance(s).

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างการใช้ SSVNC กับระบบปฏิบัติการลินิกส์ (Linux)

VNC นั้นคือกราฟิคที่ใช้โปรโตโคล  Remote Frame Buffer (RFB) ข้อดีคือเราสามารถใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ในบทความนี้ผมต้องการแสดงตัวอย่างในการ start VNC บน linux แล้วใช้ SSVNC ติดต่อเข้าไป (เพราะว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องติดตั้ง Oracle ซอฟแวร์ ผ่าน VNC... เรามาเริ่มกันเลย
-  เช็ค packages บนระบบปฏิบัติการเสียก่อน
[root@oralearning ~]# yum list xorg-x11-twm xorg-x11-server-utils xterm xclock tigervnc-server
Loaded plugins: security
Installed Packages
tigervnc-server.x86_64                                                   1.1.0-5.el6_4.1                                             @ol6_latest
xorg-x11-server-utils.x86_64                                             7.5-13.el6                                                  @ol6_latest
xorg-x11-twm.x86_64                                                      1:1.0.3-5.1.el6                                             @ol6_latest
xterm.x86_64                                                             253-1.el6                                                   @ol6_latest
[root@oralearning ~]#
- start VNC (กรณีครั้งแรก เราจะพบว่าเราต้องเซต password)
[oracle@oralearning ~]$ vncserver
You will require a password to access your desktops.

Password:
Verify:
xauth:  creating new authority file /home/oracle/.Xauthority

New 'oralearning:1 (oracle)' desktop is oralearning:1

Creating default startup script /home/oracle/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/oracle/.vnc/xstartup
Log file is /home/oracle/.vnc/oralearning:1.log

[oracle@oralearning ~]$ tail /home/oracle/.vnc/oralearning:1.log
Initializing built-in extension X-Resource
Initializing built-in extension XVideo
Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
Initializing built-in extension VNC
Initializing built-in extension GLX

Tue May 21 10:39:51 2013
 vncext:      VNC extension running!
 vncext:      Listening for VNC connections on all interface(s), port 5901
 vncext:      created VNC server for screen 0
อย่าลืมตรวจสอบ log ว่ามี error หรือไม่

- หลังจากนั้นเรามาใช้ SSVNC (ผมสมมุติ ว่าผู้อ่าน ดาวน์โหลดและ uncompress เรียบร้อย)
ในโฟลเดอร์ *\ssvnc\Winddows\ เราจะพบ "ssvnc" ไฟล์... จากนั้นคลิก

หลังจากนั้น...
VNC Host Display - คือ ip address ที่ vnc port ผูกติด
[oracle@oralearning ~]$ ps -aef | grep vnc
oracle    1701     1  0 10:39 pts/0    00:00:04 /usr/bin/Xvnc :1 -desktop oralearning:1 (oracle) -auth /home/oracle/.Xauthority -geometry 1024x768 -rfbwait 30000 -rfbauth /home/oracle/.vnc/passwd -rfbport 5901 -fp catalogue:/etc/X11/fontpath.d -pn
oracle    1707     1  0 10:39 pts/0    00:00:00 vncconfig -iconic
oracle    1972  1670  0 10:50 pts/0    00:00:00 grep vnc
[oracle@oralearning ~]$ netstat -ltn | grep 5901
tcp        0      0 0.0.0.0:5901                0.0.0.0:*                   LISTEN
Proxy/Gateway - คือคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการติดต่อเข้าไป (เพื่อส่ง connection ไปต่อยัง VNC Host)
หมายเหตุ กรณีผมใช้ SSH

- จากนั้นคลิก "Connect" ต่อด้วยใส่ password (ของ User ที่ ssh... กรณีนี้คือพลาสเวิร์ดของ surachart )
ตามด้วยพลาสเวิร์ด ที่เราเซตตอนรันคำสั่ง "vncserver"

- หลังจากนั้นจะพบหน้าจอ... แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราติดตั้งอะไรบนระบบปฏิบัติการ (กรณีนี้ผมติดตั้งแบบน้อยที่สุด เลยได้แค่ xterm)


หลังจากติดต่อคอมพิวเตอร์ด้วย VNC ได้แล้ว และไม่มีปัญหาในการเรียก xclock เราก็สามารถติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิลได้ตามใจ (เช่น ติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) 11gR2 บน OEL6)

หมายเหตุ   xhost - server access control program for X
ตัวอย่างการใช้ "xhost +"ติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) 11gR2 บน OEL6

วันนี้เรามาลองติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิล 11gR2 บนออราเคิล Linux 6.4 กัน ก่อนอื่นเราสามารถอ่านเพิ่มเติมจาก Oracle Documents ในส่วนของการเตรียมระบบปฏิบัติการ และอื่นๆ ก่อนทำการติดตั้ง
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/install.112/e24326/toc.htm

จากนั้นเราสามารถดาวน์โหลดซอฟแวร์ออราเคิล 11.2.0.1 ได้ที่ http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html
[surachart@oralearning ~]$ cat /etc/oracle-release
Oracle Linux Server release 6.4
[surachart@oralearning ~]$
 หมายเหตุ บน Oracle Linux 6 เราจะพบ oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall package ที่ใช้ในการช่วยสำหรับทำหน้าที่ในส่วนของ Pre-Install RPM package สำหรับฐานข้อมูลออราเคิล 11gR2

ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรต้องติดตั้ง หลังจากเราเตรียมพร้อมระบบปฏิบัติการเสร็จแล้วคือ  oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall package :)
[root@oralearning ~]# yum list oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
Loaded plugins: security
Available Packages
oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall.x86_64                                         1.0-7.el6                                         ol6_latest
[root@oralearning ~]# yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
Loaded plugins: security
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall.x86_64 0:1.0-7.el6 will be installed
--> Processing Dependency: xorg-x11-utils for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: gcc-c++ for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: gcc for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libstdc++-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: glibc-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: compat-libstdc++-33 for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: xorg-x11-xauth for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libaio-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: ksh for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Processing Dependency: compat-libcap1 for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package compat-libcap1.x86_64 0:1.10-1 will be installed
---> Package compat-libstdc++-33.x86_64 0:3.2.3-69.el6 will be installed
---> Package gcc.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: cpp = 4.4.7-3.el6 for package: gcc-4.4.7-3.el6.x86_64
--> Processing Dependency: cloog-ppl >= 0.15 for package: gcc-4.4.7-3.el6.x86_64
---> Package gcc-c++.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libmpfr.so.1()(64bit) for package: gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64
---> Package glibc-devel.x86_64 0:2.12-1.107.el6 will be installed
--> Processing Dependency: glibc-headers = 2.12-1.107.el6 for package: glibc-devel-2.12-1.107.el6.x86_64
--> Processing Dependency: glibc-headers for package: glibc-devel-2.12-1.107.el6.x86_64
---> Package ksh.x86_64 0:20100621-19.el6_4.3 will be installed
---> Package libaio-devel.x86_64 0:0.3.107-10.el6 will be installed
---> Package libstdc++-devel.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be installed
---> Package xorg-x11-utils.x86_64 0:7.5-6.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libXxf86misc.so.1()(64bit) for package: xorg-x11-utils-7.5-6.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libdmx.so.1()(64bit) for package: xorg-x11-utils-7.5-6.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libXxf86dga.so.1()(64bit) for package: xorg-x11-utils-7.5-6.el6.x86_64
---> Package xorg-x11-xauth.x86_64 1:1.0.2-7.1.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libXmuu.so.1()(64bit) for package: 1:xorg-x11-xauth-1.0.2-7.1.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package cloog-ppl.x86_64 0:0.15.7-1.2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libppl_c.so.2()(64bit) for package: cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libppl.so.7()(64bit) for package: cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64
---> Package cpp.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be installed
---> Package glibc-headers.x86_64 0:2.12-1.107.el6 will be installed
--> Processing Dependency: kernel-headers >= 2.2.1 for package: glibc-headers-2.12-1.107.el6.x86_64
--> Processing Dependency: kernel-headers for package: glibc-headers-2.12-1.107.el6.x86_64
---> Package libXmu.x86_64 0:1.1.1-2.el6 will be installed
---> Package libXxf86dga.x86_64 0:1.1.3-2.el6 will be installed
---> Package libXxf86misc.x86_64 0:1.0.3-4.el6 will be installed
---> Package libdmx.x86_64 0:1.1.2-2.el6 will be installed
---> Package mpfr.x86_64 0:2.4.1-6.el6 will be installed
--> Running transaction check
---> Package kernel-uek-headers.x86_64 0:2.6.32-400.26.2.el6uek will be installed
---> Package ppl.x86_64 0:0.10.2-11.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================================================================================
 Package                                            Arch                 Version                                 Repository                Size
================================================================================================================================================
Installing:
 oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall               x86_64               1.0-7.el6                               ol6_latest                15 k
Installing for dependencies:
 cloog-ppl                                          x86_64               0.15.7-1.2.el6                          ol6_latest                93 k
 compat-libcap1                                     x86_64               1.10-1                                  ol6_latest                17 k
 compat-libstdc++-33                                x86_64               3.2.3-69.el6                            ol6_latest               183 k
 cpp                                                x86_64               4.4.7-3.el6                             ol6_latest               3.7 M
 gcc                                                x86_64               4.4.7-3.el6                             ol6_latest                10 M
 gcc-c++                                            x86_64               4.4.7-3.el6                             ol6_latest               4.7 M
 glibc-devel                                        x86_64               2.12-1.107.el6                          ol6_latest               973 k
 glibc-headers                                      x86_64               2.12-1.107.el6                          ol6_latest               604 k
 kernel-uek-headers                                 x86_64               2.6.32-400.26.2.el6uek                  ol6_latest               729 k
 ksh                                                x86_64               20100621-19.el6_4.3                     ol6_latest               686 k
 libXmu                                             x86_64               1.1.1-2.el6                             ol6_latest                65 k
 libXxf86dga                                        x86_64               1.1.3-2.el6                             ol6_latest                24 k
 libXxf86misc                                       x86_64               1.0.3-4.el6                             ol6_latest                17 k
 libaio-devel                                       x86_64               0.3.107-10.el6                          ol6_latest                13 k
 libdmx                                             x86_64               1.1.2-2.el6                             ol6_latest                20 k
 libstdc++-devel                                    x86_64               4.4.7-3.el6                             ol6_latest               1.6 M
 mpfr                                               x86_64               2.4.1-6.el6                             ol6_latest               156 k
 ppl                                                x86_64               0.10.2-11.el6                           ol6_latest               1.3 M
 xorg-x11-utils                                     x86_64               7.5-6.el6                               ol6_latest                94 k
 xorg-x11-xauth                                     x86_64               1:1.0.2-7.1.el6                         ol6_latest                34 k

Transaction Summary
================================================================================================================================================
Install      21 Package(s)

Total download size: 25 M
Installed size: 61 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/21): cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64.rpm                                                                              |  93 kB     00:02
(2/21): compat-libcap1-1.10-1.x86_64.rpm                                                                                 |  17 kB     00:00
(3/21): compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64.rpm                                                                      | 183 kB     00:01
(4/21): cpp-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm                                                                                       | 3.7 MB     00:30
(5/21): gcc-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm                                                                                       |  10 MB     01:18
(6/21): gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm                                                                                   | 4.7 MB     00:35
(7/21): glibc-devel-2.12-1.107.el6.x86_64.rpm                                                                            | 973 kB     00:10
(8/21): glibc-headers-2.12-1.107.el6.x86_64.rpm                                                                          | 604 kB     00:10
(9/21): kernel-uek-headers-2.6.32-400.26.2.el6uek.x86_64.rpm                                                             | 729 kB     00:00
(10/21): ksh-20100621-19.el6_4.3.x86_64.rpm                                                                              | 686 kB     00:03
(11/21): libXmu-1.1.1-2.el6.x86_64.rpm                                                                                   |  65 kB     00:00
(12/21): libXxf86dga-1.1.3-2.el6.x86_64.rpm                                                                              |  24 kB     00:00
(13/21): libXxf86misc-1.0.3-4.el6.x86_64.rpm                                                                             |  17 kB     00:00
(14/21): libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64.rpm                                                                          |  13 kB     00:00
(15/21): libdmx-1.1.2-2.el6.x86_64.rpm                                                                                   |  20 kB     00:00
(16/21): libstdc++-devel-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm                                                                          | 1.6 MB     00:08
(17/21): mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64.rpm                                                                                     | 156 kB     00:01
(18/21): oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64.rpm                                                       |  15 kB     00:00
(19/21): ppl-0.10.2-11.el6.x86_64.rpm                                                                                    | 1.3 MB     00:13
(20/21): xorg-x11-utils-7.5-6.el6.x86_64.rpm                                                                             |  94 kB     00:00
(21/21): xorg-x11-xauth-1.0.2-7.1.el6.x86_64.rpm                                                                         |  34 kB     00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                                           117 kB/s |  25 MB     03:39
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : libstdc++-devel-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                          1/21
  Installing : mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64                                                                                                     2/21
  Installing : cpp-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                                      3/21
  Installing : kernel-uek-headers-2.6.32-400.26.2.el6uek.x86_64                                                                            4/21
  Installing : glibc-headers-2.12-1.107.el6.x86_64                                                                                         5/21
  Installing : glibc-devel-2.12-1.107.el6.x86_64                                                                                           6/21
  Installing : libXmu-1.1.1-2.el6.x86_64                                                                                                   7/21
  Installing : 1:xorg-x11-xauth-1.0.2-7.1.el6.x86_64                                                                                       8/21
  Installing : libdmx-1.1.2-2.el6.x86_64                                                                                                   9/21
  Installing : libXxf86dga-1.1.3-2.el6.x86_64                                                                                             10/21
  Installing : compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64                                                                                    11/21
  Installing : libXxf86misc-1.0.3-4.el6.x86_64                                                                                            12/21
  Installing : xorg-x11-utils-7.5-6.el6.x86_64                                                                                            13/21
  Installing : libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64                                                                                         14/21
  Installing : ppl-0.10.2-11.el6.x86_64                                                                                                   15/21
  Installing : cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64                                                                                            16/21
  Installing : gcc-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                                     17/21
  Installing : gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                                 18/21
  Installing : ksh-20100621-19.el6_4.3.x86_64                                                                                             19/21
  Installing : compat-libcap1-1.10-1.x86_64                                                                                               20/21
  Installing : oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64                                                                      21/21
  Verifying  : compat-libcap1-1.10-1.x86_64                                                                                                1/21
  Verifying  : xorg-x11-utils-7.5-6.el6.x86_64                                                                                             2/21
  Verifying  : ksh-20100621-19.el6_4.3.x86_64                                                                                              3/21
  Verifying  : gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                                  4/21
  Verifying  : ppl-0.10.2-11.el6.x86_64                                                                                                    5/21
  Verifying  : gcc-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                                      6/21
  Verifying  : libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64                                                                                          7/21
  Verifying  : libXxf86misc-1.0.3-4.el6.x86_64                                                                                             8/21
  Verifying  : mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64                                                                                                     9/21
  Verifying  : oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-7.el6.x86_64                                                                      10/21
  Verifying  : glibc-devel-2.12-1.107.el6.x86_64                                                                                          11/21
  Verifying  : compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64                                                                                    12/21
  Verifying  : libXxf86dga-1.1.3-2.el6.x86_64                                                                                             13/21
  Verifying  : 1:xorg-x11-xauth-1.0.2-7.1.el6.x86_64                                                                                      14/21
  Verifying  : libstdc++-devel-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                         15/21
  Verifying  : cpp-4.4.7-3.el6.x86_64                                                                                                     16/21
  Verifying  : libdmx-1.1.2-2.el6.x86_64                                                                                                  17/21
  Verifying  : libXmu-1.1.1-2.el6.x86_64                                                                                                  18/21
  Verifying  : cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64                                                                                            19/21
  Verifying  : glibc-headers-2.12-1.107.el6.x86_64                                                                                        20/21
  Verifying  : kernel-uek-headers-2.6.32-400.26.2.el6uek.x86_64                                                                           21/21

Installed:
  oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall.x86_64 0:1.0-7.el6

Dependency Installed:
  cloog-ppl.x86_64 0:0.15.7-1.2.el6         compat-libcap1.x86_64 0:1.10-1             compat-libstdc++-33.x86_64 0:3.2.3-69.el6
  cpp.x86_64 0:4.4.7-3.el6                  gcc.x86_64 0:4.4.7-3.el6                   gcc-c++.x86_64 0:4.4.7-3.el6
  glibc-devel.x86_64 0:2.12-1.107.el6       glibc-headers.x86_64 0:2.12-1.107.el6      kernel-uek-headers.x86_64 0:2.6.32-400.26.2.el6uek
  ksh.x86_64 0:20100621-19.el6_4.3          libXmu.x86_64 0:1.1.1-2.el6                libXxf86dga.x86_64 0:1.1.3-2.el6
  libXxf86misc.x86_64 0:1.0.3-4.el6         libaio-devel.x86_64 0:0.3.107-10.el6       libdmx.x86_64 0:1.1.2-2.el6
  libstdc++-devel.x86_64 0:4.4.7-3.el6      mpfr.x86_64 0:2.4.1-6.el6                  ppl.x86_64 0:0.10.2-11.el6
  xorg-x11-utils.x86_64 0:7.5-6.el6         xorg-x11-xauth.x86_64 1:1.0.2-7.1.el6

Complete!
[root@oralearning ~]#
[root@oralearning ~]# yum list oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
Loaded plugins: security
Installed Packages
oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall.x86_64                                        1.0-7.el6                                         @ol6_latest
[root@oralearning ~]#
จากการติดตั้ง oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall package เราควรพบ "oracle" user บนระบบปฏิบัติการ
[root@oralearning ~]# id oracle
uid=54321(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),54322(dba)

จากนั้นขอสร้างโฟลเดอร์ ที่ต้องการติดตั้งสักซอฟเวอร์สักหน่อย... ตามด้วย Profile และเช็ค hosts ไฟล์
[root@oralearning ~]# mkdir -p /u01/app
[root@oralearning ~]# chown -R oracle:oinstall /u01/app
[root@oralearning ~]# cat /etc/profile.d/oracle.sh
if [ $USER = "oracle" ]; then
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib
fi
[root@oralearning ~]# chmod 755 /etc/profile.d/oracle.sh
[root@oralearning ~]#

[root@oralearning ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.111.200 oralearning

ตามด้วยตรวจสอบซอฟแวร์พร้อม uncompress ออราเคิลซอฟแวร์
[oracle@oralearning SRC]$ pwd
/u01/SRC
[oracle@oralearning SRC]$ ls
database  linux.x64_11gR2_database_1of2.zip  linux.x64_11gR2_database_2of2.zip
[oracle@oralearning SRC]$ cd database/
[oracle@oralearning database]$ unzip ../linux.x64_11gR2_database_1of2.zip
[oracle@oralearning database]$ unzip ../linux.x64_11gR2_database_2of2.zip

เมื่อทุกอย่างพร้อม และต้องการติดตั้ง ก็ Connect เข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์แบบใช้ GUI... เราอาจใช้ VNC เข้ามาช่วย หรือติดตั้งแบบ silence mode (ตัวอย่าง)


ในตัวอย่างตรงนี้ ผมจะใช้ GUI เพื่อให้ง่าย... หลังจาก Connect VNC และ ทดสอบ xclock  ...จากนั้นเริ่มติดตั้ง
[oracle@oralearning database]$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 120 MB.   Actual 26674 MB    Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.   Actual 3967 MB    Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.    Actual 16777216    Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2013-05-17_06-31-14PM. Please wait ...[oracle@oralearning database]$ You can find the log of this install session at:
 /u01/app/oraInventory/logs/installActions2013-05-17_06-31-14PM.log


กรณีนี้เราเลือกติดตั้งซอฟเวอร์เท่านั้น

หลังจากนั้นเราจะพบประเภทของฐานข้อมูลที่ต้องการติดตั้ง ในกรณีนี้เรามีแค่เครื่องเดียว และไม่มีแชร์ดิสต์ จึงลือก "Single instance database installation"


จากรูปข้างล่าง นั้นคือขั้นตอนที่เลือก database edition. (ขอเลือก Enterprise Edition เพราะเราจะสามารถทดสอบได้ทุกๆ ฟีเจอร์) ตรวจสอบเพิ่มเติม

ในส่วนนี้เซต ORACLE_BASE และ ORACLE_HOME pathsณ. จุดนี้จะพบว่าการเช็ค packages นั้น Failed สิ่งแรกที่ควรทำ คือการเช็คบนระบบปฏิบัติการ (แต่กรณีนี้ ผมใช้ OL6.4 อาจเป็นไปได้ที่ packages ที่ติดตั้งใหม่กว่า ดังนั้น "Ignore All" สำหรับกรณีนี้)จากรูปข้างบน เราต้อง login เป็น "root" แล้วรัน scripts จากรูป
[root@oralearning ~]# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@oralearning ~]# /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1/root.sh
Running Oracle 11g root.sh script...

The following environment variables are set as:
    ORACLE_OWNER= oracle
    ORACLE_HOME=  /u01/app/oracle/product/11.2.0/dbhome_1

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
   Copying dbhome to /usr/local/bin ...
   Copying oraenv to /usr/local/bin ...
   Copying coraenv to /usr/local/bin ...


Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root.sh script.
Now product-specific root actions will be performed.
Finished product-specific root actions.
[root@oralearning ~]#
เมื่อเรียบร้อย จากนั้นเลือก "OK"

ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อย แล้วครับ
อย่างไรก็ตาม เราสามารถเช็คปัญหาในการติดตั้งที่ได้ที่ /u01/app/oraInventory/logs/installActions2013-05-17_06-31-14PM.log ไฟล์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างในการ Request Free Workspace บน apex.oracle.com

เริ่มหาเวลาในการเขียนเกียวกับ APEX 4.2 แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จ ^___^
เลยอัพ ตัวอย่างในการ Request Free Workspace บน apex.oracle.com ไปก่อน มีเวลา ค่อยเขียนเพิ่ม และปรับปรุงเนื้อหา