วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างการใช้ SSVNC กับระบบปฏิบัติการลินิกส์ (Linux)

VNC นั้นคือกราฟิคที่ใช้โปรโตโคล  Remote Frame Buffer (RFB) ข้อดีคือเราสามารถใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ในบทความนี้ผมต้องการแสดงตัวอย่างในการ start VNC บน linux แล้วใช้ SSVNC ติดต่อเข้าไป (เพราะว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องติดตั้ง Oracle ซอฟแวร์ ผ่าน VNC... เรามาเริ่มกันเลย
-  เช็ค packages บนระบบปฏิบัติการเสียก่อน
[root@oralearning ~]# yum list xorg-x11-twm xorg-x11-server-utils xterm xclock tigervnc-server
Loaded plugins: security
Installed Packages
tigervnc-server.x86_64                                                   1.1.0-5.el6_4.1                                             @ol6_latest
xorg-x11-server-utils.x86_64                                             7.5-13.el6                                                  @ol6_latest
xorg-x11-twm.x86_64                                                      1:1.0.3-5.1.el6                                             @ol6_latest
xterm.x86_64                                                             253-1.el6                                                   @ol6_latest
[root@oralearning ~]#
- start VNC (กรณีครั้งแรก เราจะพบว่าเราต้องเซต password)
[oracle@oralearning ~]$ vncserver
You will require a password to access your desktops.

Password:
Verify:
xauth:  creating new authority file /home/oracle/.Xauthority

New 'oralearning:1 (oracle)' desktop is oralearning:1

Creating default startup script /home/oracle/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/oracle/.vnc/xstartup
Log file is /home/oracle/.vnc/oralearning:1.log

[oracle@oralearning ~]$ tail /home/oracle/.vnc/oralearning:1.log
Initializing built-in extension X-Resource
Initializing built-in extension XVideo
Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
Initializing built-in extension VNC
Initializing built-in extension GLX

Tue May 21 10:39:51 2013
 vncext:      VNC extension running!
 vncext:      Listening for VNC connections on all interface(s), port 5901
 vncext:      created VNC server for screen 0
อย่าลืมตรวจสอบ log ว่ามี error หรือไม่

- หลังจากนั้นเรามาใช้ SSVNC (ผมสมมุติ ว่าผู้อ่าน ดาวน์โหลดและ uncompress เรียบร้อย)
ในโฟลเดอร์ *\ssvnc\Winddows\ เราจะพบ "ssvnc" ไฟล์... จากนั้นคลิก

หลังจากนั้น...
VNC Host Display - คือ ip address ที่ vnc port ผูกติด
[oracle@oralearning ~]$ ps -aef | grep vnc
oracle    1701     1  0 10:39 pts/0    00:00:04 /usr/bin/Xvnc :1 -desktop oralearning:1 (oracle) -auth /home/oracle/.Xauthority -geometry 1024x768 -rfbwait 30000 -rfbauth /home/oracle/.vnc/passwd -rfbport 5901 -fp catalogue:/etc/X11/fontpath.d -pn
oracle    1707     1  0 10:39 pts/0    00:00:00 vncconfig -iconic
oracle    1972  1670  0 10:50 pts/0    00:00:00 grep vnc
[oracle@oralearning ~]$ netstat -ltn | grep 5901
tcp        0      0 0.0.0.0:5901                0.0.0.0:*                   LISTEN
Proxy/Gateway - คือคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการติดต่อเข้าไป (เพื่อส่ง connection ไปต่อยัง VNC Host)
หมายเหตุ กรณีผมใช้ SSH

- จากนั้นคลิก "Connect" ต่อด้วยใส่ password (ของ User ที่ ssh... กรณีนี้คือพลาสเวิร์ดของ surachart )
ตามด้วยพลาสเวิร์ด ที่เราเซตตอนรันคำสั่ง "vncserver"

- หลังจากนั้นจะพบหน้าจอ... แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราติดตั้งอะไรบนระบบปฏิบัติการ (กรณีนี้ผมติดตั้งแบบน้อยที่สุด เลยได้แค่ xterm)


หลังจากติดต่อคอมพิวเตอร์ด้วย VNC ได้แล้ว และไม่มีปัญหาในการเรียก xclock เราก็สามารถติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิลได้ตามใจ (เช่น ติดตั้งฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle) 11gR2 บน OEL6)

หมายเหตุ   xhost - server access control program for X
ตัวอย่างการใช้ "xhost +"ไม่มีความคิดเห็น: