วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทดสอบ 12c Default Values สำหรับคอลัมน์ (Sequence และ Explicit NULL Insertion)

บทความนี้ไม่ต้องการเกริ่นอะไรมาก ดังที่เราทราบกันดีว่า ฐานข้อมูลออราเคิล 12c เราสามารถเซตคอลัมน์กับ default values (บน Sequence และ Explicit NULL Insertion).
ออราเคิล sequence - เราสามารถระบุ sequence.CURVAL หรือ sequence.NEXTVAL
ออราเคิล Explicit NULL Insertion (ON NULL...) - เราสามารถระบุค่า default ที่เราต้องการเมื่อ INSERT กับค่า NULL  
ตัวอย่าง ผมขอใช้ทั้งสองกรณีในทีเดียวเลยนะครับ
SQL> CREATE SEQUENCE S1 START WITH 1;

Sequence created.

SQL> CREATE TABLE TB (ID NUMBER DEFAULT S1.NEXTVAL NOT NULL, NAME VARCHAR2(30), ADDR VARCHAR2(50) DEFAULT ON NULL 'N/A' NOT NULL);

Table created.

SQL> DESC TB
 Name                                                                                Null?    Type
 --------------- -------- --------------------------------------------------------
 ID                                                                                  NOT NULL NUMBER
 NAME                                                                                         VARCHAR2(30)
 ADDR                                                                                NOT NULL VARCHAR2(50)

SQL> INSERT INTO TB(NAME) VALUES('SURACHART OPUN');

1 row created.

SQL> INSERT INTO TB(NAME) VALUES('TEST!!!');

1 row created.

SQL> SELECT * FROM TB;

        ID NAME                           ADDR
---------- ------------------------------ --------------------------------------------------
         1 SURACHART OPUN                 N/A
         2 TEST!!!                        N/A

อ่านเพิ่มเติม Oracle Documents.

เรียนสร้างเทเบิลบนฐานข้อมูลออราเคิล 12c กับ Identity Column

วันนี้ได้มีโอกาสอ่านเกี่ยวกับการสร้างเทเบิลกับ  Identity คอลัมน์ ผมเกิดความสงสัยเลยลองหาข้อมูลและลองทดสอบดู จริงๆ แล้วคล้ายกับการที่เราสร้างเทเบิลแล้วมีการระบุ Sequence ให้กับคอลัมน์ที่ต้องการ อย่างไร? คิดง่ายๆ ว่า Option นี้ เข้ามาช่วยเราในการที่ไม่ต้องสร้าง Sequence เอง...

จะเห็นว่าเราสามารถเลือก ALWAYS (Oracle จะ generate ค่าของ sequence ทุกๆครั้ง เราไม่สามารถระบุค่าเองให้กับคอลัมน์นี้) และ BY DEFAULT (Oracle จะ generate ค่าของ sequence และเรายังสามารถระบุค่าในคอลัมน์นี้ได้เอง แต่ไม่สามารถระบุค่า NULL ยกเว้นเราใช้ BY DEFAULT ON NULL)
จำไว้ว่า  Identity คอลัมน์คือการสร้าง Sequence ดังนั้น USER ต้องมีสิทธิ์ในการสร้าง Sequence นะครับ

ขอใช้ตัวอย่างจาก Oracle Document มานำเสนอนะครับ
SQL> grant create table to demo;

Grant succeeded.

SQL> conn demo
Enter password:
Connected.
SQL> CREATE TABLE t1 (id NUMBER GENERATED AS IDENTITY, name varchar2(20));
CREATE TABLE t1 (id NUMBER GENERATED AS IDENTITY, name varchar2(20))
*
ERROR at line 1:
ORA-01031: insufficient privileges


SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL> grant create sequence to demo;

Grant succeeded.

SQL> conn demo
Enter password:
Connected.
SQL> CREATE TABLE t1 (id NUMBER GENERATED AS IDENTITY, name varchar2(20));

Table created.

SQL> select * from USER_TAB_IDENTITY_COLS;

TABLE_NAME                     COLUMN_NAME                    GENERATION
------------------------------ ------------------------------ ----------
IDENTITY_OPTIONS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T1                             ID                             ALWAYS
START WITH: 1, INCREMENT BY: 1, MAX_VALUE: 9999999999999999999999999999, MIN_VALUE: 1, CYCLE_FLAG: N, CACHE_SIZE: 20, ORDER_FLAG: N

SQL> select * from user_sequences;

SEQUENCE_NAME                   MIN_VALUE  MAX_VALUE INCREMENT_BY C O CACHE_SIZE LAST_NUMBER PARTITION_COUNT S K
------------------------------ ---------- ---------- ------------ - - ---------- ----------- --------------- - -
ISEQ$$_92172                            1 1.0000E+28            1 N N         20           1                 N N

SQL> select * from T1;

no rows selected

SQL> desc T1
 Name                                                                                Null?    Type
 ----------------------------------------------------------------------------------- -------- --------------------------------------------------------
 ID                                                                                  NOT NULL NUMBER
 NAME                                                                                         VARCHAR2(20)

SQL> insert into T1(name) values('Surachart Opun');
1 row created.

SQL> select * from T1;

        ID NAME
---------- --------------------
         1 Surachart Opun

SQL> select * from user_sequences;

SEQUENCE_NAME                   MIN_VALUE  MAX_VALUE INCREMENT_BY C O CACHE_SIZE LAST_NUMBER PARTITION_COUNT S K
------------------------------ ---------- ---------- ------------ - - ---------- ----------- --------------- - -
ISEQ$$_92172                            1 1.0000E+28            1 N N         20          21                 N N

SQL> insert into T1(name) values('Test Again!');

1 row created.

SQL>  select * from T1;

        ID NAME
---------- --------------------
         1 Surachart Opun
         2 Test Again!

SQL> select * from user_sequences;

SEQUENCE_NAME                   MIN_VALUE  MAX_VALUE INCREMENT_BY C O CACHE_SIZE LAST_NUMBER PARTITION_COUNT S K
------------------------------ ---------- ---------- ------------ - - ---------- ----------- --------------- - -
ISEQ$$_92172                            1 1.0000E+28            1 N N         20          21                 N N
ตัวอย่างอื่นๆ
SQL> CREATE TABLE t2 (id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (START WITH 100 INCREMENT BY 10), Name varchar2(20));

Table created.

SQL> select * from USER_TAB_IDENTITY_COLS where table_name='T2';

TABLE_NAME                     COLUMN_NAME                    GENERATION
------------------------------ ------------------------------ ----------
IDENTITY_OPTIONS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T2                             ID                             BY DEFAULT
START WITH: 100, INCREMENT BY: 10, MAX_VALUE: 9999999999999999999999999999, MIN_VALUE: 1, CYCLE_FLAG: N, CACHE_SIZE: 20, ORDER_FLAG: N


SQL> select * from t2;

no rows selected

SQL> insert into T2(name) values ('Chart');

1 row created.

SQL> select * from t2;

        ID NAME
---------- --------------------
       100 Chart

***************************************************************************
SQL> CREATE TABLE t3 (id NUMBER  GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY  , name varchar2(20));

Table created.

SQL> CREATE TABLE t4 (id NUMBER  GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY , name varchar2(20));

Table created.

SQL>
SQL>
SQL> insert into T3 values(10,'TEST');

1 row created.

SQL> insert into T4 values(10,'TEST');

1 row created.

SQL> select * from T3;

        ID NAME
---------- --------------------
        10 TEST

SQL> c/3/4
  1* select * from T4
SQL> /

        ID NAME
---------- --------------------
        10 TEST

SQL> insert into T3(name) values ('Chart');

1 row created.

SQL> c/3/4
  1* insert into T4(name) values ('Chart')
SQL> /

1 row created.

SQL>  select * from T3;

        ID NAME
---------- --------------------
        10 TEST
         1 Chart

SQL> select * from T4
  2  /

        ID NAME
---------- --------------------
        10 TEST
         1 Chart

SQL>  insert into T3 values(NULL,'AAA');
 insert into T3 values(NULL,'AAA')
                       *
ERROR at line 1:
ORA-01400: cannot insert NULL into ("DEMO"."T3"."ID")


SQL> c/3/4
  1*  insert into T4 values(NULL,'AAA')
SQL> /

1 row created.

SQL> select * from t4;

        ID NAME
---------- --------------------
        10 TEST
         1 Chart
         2 AAA

SQL> CREATE TABLE t5  (id NUMBER  GENERATED ALWAYS AS IDENTITY , name varchar2(20));

Table created.

SQL> insert into T5 values(NULL,'AAA')
  2  /
insert into T5 values(NULL,'AAA')
*
ERROR at line 1:
ORA-32795: cannot insert into a generated always identity column


SQL> insert into T5 values(1,'AAA')
  2  /
insert into T5 values(1,'AAA')
*
ERROR at line 1:
ORA-32795: cannot insert into a generated always identity column


SQL>  insert into T5(name) values('TEST');

1 row created.

SQL> select * from T5;

        ID NAME
---------- --------------------
         1 TEST

หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับ

12c กับคอลัมน์ INVISIBLE และ set colinvisible

ฐานข้อมูลออราเคิล 12c นั้นเราสามารถเซต COLUMN ที่เราไม่ต้องการนั้น Invisible (ไม่ปรากฏหรือโชว์เมื่อเราดึงข้อมูล) แต่เรายังสามารถ INSERT/UPDATE ข้อมูลใน COLUMN (Invisible) นั้นได้ ...แถมยังเอาไปใช้สร้าง INDEX ได้อีกด้วย
SET COLINVISIBLE
ใช้ในการโชว์ข้อมูล column ที่ invisible
ตัวอย่าง
SQL> show colinvisible
colinvisible OFF
SQL>
SQL>  create table mytable(col1 number, col2 varchar2(20) invisible);

Table created.

SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER

SQL> insert into mytable (col1,col2) values (1,'Surachart Opun');

1 row created.

SQL> select * from mytable;

      COL1
----------
         1

SQL>
SQL> show colinvisible
colinvisible OFF
SQL>
SQL> set colinvisible on
SQL> show colinvisible
colinvisible ON
SQL>
SQL>
SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER
 COL2 (INVISIBLE)                                   VARCHAR2(20)

SQL>
SQL>  select * from mytable;
      COL1
----------
         1

SQL> select COL1, COL2 from mytable;

      COL1 COL2
---------- --------------------
         1 Surachart Opun

SQL>
SQL> set colinvisible off
SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER

SQL>
SQL>
SQL> select COL1, COL2 from mytable;

      COL1 COL2
---------- --------------------
         1 Surachart Opun
จะพบว่าเราสามารถ INSERT/UPDATE หรือ SELECT ข้อมูลจาก column ที่ invisible ได้ด้วยการระบุชื่อ column

อย่างไรก็ดี COLUMN ที่เราต้องการเซตเป็น INVISIBLE ไม่ควรมี default (NOT NULL)
SQL> create table mytable(col1 number, col2 varchar2(20) not null);

Table created.

SQL> alter table mytable modify (col2 invisible);

Table altered.

SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER

SQL> insert into mytable values (1);
insert into mytable values (1)
*
ERROR at line 1:
ORA-01400: cannot insert NULL into ("DEMO"."mytable"."COL2")


SQL>
SQL>
SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER

SQL>
SQL> show colinvisible
colinvisible OFF
SQL> set colinvisible on
SQL>
SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER
 COL2 (INVISIBLE)                          NOT NULL VARCHAR2(20)

SQL>
SQL> insert into mytable values (1,'Surachart Opun');
insert into mytable values (1,'Surachart Opun')
            *
ERROR at line 1:
ORA-00913: too many values


SQL> desc mytable
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 COL1                                               NUMBER
 COL2 (INVISIBLE)                          NOT NULL VARCHAR2(20)


SQL>  insert into mytable (col1,col2) values (1,'Surachart Opun');

1 row created.
จะเห็นว่าเกิด Error ดังตัวอย่าง... เราจึงควรเช็คให้ดี หรือแจ้งให้ Developer ทราบ ^______________^

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรียน row_limiting_clause บนฐานข้อมูลออราเคิล 12c

ผมได้มีโอกาสในการอ่านเกี่ยวกับ row_limiting_clause บนฐานข้อมูลออราเคิล 12c ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ผมเลยนำมาแชร์ต่อเพื่อนๆ ดังที่ทราบกันว่าบนฐานข้อมูล 12c เราสามารถจำกัดจำนวนแถวที่ต้องการ จากการดึงข้อมูล หรือจำกัดเป็นเปอร์เซนต์ พร้อมกันนี้เรายังสามารถข้ามแถวของข้อมูลที่ไม่ต้องการ ก่อนที่จะทำการจำกัดแถวที่ต้องการ เพื่อแสดงข้อมูลออกมา


ตัวอย่าง
SQL> show user;
USER is "SCOTT"
SQL> select empno from emp
  2  ;

     EMPNO
----------
      7369
      7499
      7521
      7566
      7654
      7698
      7782
      7788
      7839
      7844
      7876
      7900
      7902
      7934

14 rows selected.

เริ่มต้นเพื่อดูข้อมูลก่อน
SQL> select empno from emp order by empno;

     EMPNO
----------
      7369
      7499
      7521
      7566
      7654
      7698
      7782
      7788
      7839
      7844
      7876
      7900
      7902
      7934

14 rows selected.

ดึงข้อมูล 5 แถวแรก
SQL>  select empno from emp order by empno fetch first 5 rows only;

     EMPNO
----------
      7369
      7499
      7521
      7566
      7654
อยากได้ข้อมูลแถวที่ 6 - 10
SQL>  select empno from emp order by empno offset 5 rows fetch first 5 rows only;

     EMPNO
----------
      7698
      7782
      7788
      7839
      7844
ผมจำได้ว่าผมเคยเขียน "query เอาข้อมูล max อันดับที่ 3 เท่านั้น"
SQL> create table test as select * from all_objects;

Table created.

SQL> column OBJECT_NAME format a30
SQL>
SQL>
SQL>  select * from (select * from (select object_name , object_id from test order by object_id desc) where rownum <=3 order by object_id) where rownum <=1;

OBJECT_NAME                     OBJECT_ID
------------------------------ ----------
BONUS                               91952
ว้าวกว่าจะได้! ดังนั้นขอใช้ 12c row_limiting_clause ^______________^
SQL> select object_name , object_id from test order by object_id desc offset 2  rows fetch first 1 rows only;

OBJECT_NAME                     OBJECT_ID
------------------------------ ----------
BONUS                               91952
จะเห็นว่าสะดวกขึ้นมากเลย...

เซต VARCHAR2 32767 byte (limit) บนฐานข้อมูลออราเคิล12c

ดังที่เราทราบกันดีว่าบนฐานข้อมูลออราเคิลนั้นเราสามารถเซต varchar2 ได้ 4000 ไบต์ แม้แต่บนฐานข้อมูลออราเคิล 12c อย่างไรก็ดีในบางครั้ง เราอาจต้องการให้ varchar2 มากกว่า 4000 ไบต์
ฐานข้อมูลออราเคิล 12c เราสามารถควบคุมขนาดของ VARCHAR2, NVARCHAR2, และ RAW ด้วยพารามิเตอร์ MAX_STRING (เปลี่ยนค่าในพารามิเตอร์นี้ ใน Upgrade โหมด นะครับ)
Syntax MAX_STRING_SIZE = { STANDARD | EXTENDED }
การเปลี่ยนแปลงค่า MAX_STRING_SIZE สามารถเปลี่ยนจาก STANDARD => EXTENDED แต่ไม่สามารถเปลี่ยนจาก EXTENDED => STANDARD

ดังนั้นควรพิจารณาให้ดีเสียก่อน!
การเปลี่ยนค่า MAX_STRING_SIZE ทำได้โดยการ startup ฐานข้อมูลที่ "UPGRADE" โหมด จากนั้น "ALTER SYSTEM" ตามด้วยรัน "utl32k.sql"... เมื่อเรียบร้อยก็ restart ฐานข้อมูลเข้าสู่โหมดปกติ

ตัวอย่าง
SQL> show user;
USER is "DEMO"
SQL>
SQL> show parameter max_string_size

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
max_string_size                      string      STANDARD
SQL>
SQL> create table mytest (a varchar2(32767));
create table mytest (a varchar2(32767))
                                *
ERROR at line 1:
ORA-00910: specified length too long for its datatype


SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL>
SQL> startup upgrade
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1252663296 bytes
Fixed Size                  2287864 bytes
Variable Size             452986632 bytes
Database Buffers          788529152 bytes
Redo Buffers                8859648 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
SQL>
SQL> show parameter MAX_STRING_SIZE

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
max_string_size                      string      STANDARD
SQL> alter system set max_string_size=EXTENDED;

System altered.

SQL>
SQL>

SQL> @?/rdbms/admin/utl32k.sql

Session altered.

DOC>#######################################################################
DOC>#######################################################################
DOC>   The following statement will cause an "ORA-01722: invalid number"
DOC>   error if the database has not been opened for UPGRADE.
DOC>
DOC>   Perform a "SHUTDOWN ABORT"  and
DOC>   restart using UPGRADE.
DOC>#######################################################################
DOC>#######################################################################
DOC>#

no rows selected

DOC>#######################################################################
DOC>#######################################################################
DOC>   The following statement will cause an "ORA-01722: invalid number"
DOC>   error if the database does not have compatible >= 12.0.0
DOC>
DOC>   Set compatible >= 12.0.0 and retry.
DOC>#######################################################################
DOC>#######################################################################
DOC>#

PL/SQL procedure successfully completed.

Session altered.
.
.
.
SQL> select INSTANCE_NAME,STATUS from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS
---------------- ------------
noncdb           OPEN MIGRATE

SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL>
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1252663296 bytes
Fixed Size                  2287864 bytes
Variable Size             452986632 bytes
Database Buffers          788529152 bytes
Redo Buffers                8859648 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
SQL>
SQL> select INSTANCE_NAME,STATUS from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS
---------------- ------------
noncdb           OPEN

SQL>
SQL> conn demo
Enter password:
Connected.
SQL>
SQL>
SQL> show user
USER is "DEMO"
SQL>
SQL> show parameter max_string_size

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
max_string_size                      string      EXTENDED
SQL>
SQL>
SQL> create table mytest (a varchar2(32767));

Table created.

SQL> desc mytest
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 A                                                  VARCHAR2(32767)
หวังว่าตัวอย่างสามารถทำให้เพื่อนๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Oracle Documents (Oracle Database Reference 12C) นะครับ