วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทดสอบ 12c Default Values สำหรับคอลัมน์ (Sequence และ Explicit NULL Insertion)

บทความนี้ไม่ต้องการเกริ่นอะไรมาก ดังที่เราทราบกันดีว่า ฐานข้อมูลออราเคิล 12c เราสามารถเซตคอลัมน์กับ default values (บน Sequence และ Explicit NULL Insertion).
ออราเคิล sequence - เราสามารถระบุ sequence.CURVAL หรือ sequence.NEXTVAL
ออราเคิล Explicit NULL Insertion (ON NULL...) - เราสามารถระบุค่า default ที่เราต้องการเมื่อ INSERT กับค่า NULL  
ตัวอย่าง ผมขอใช้ทั้งสองกรณีในทีเดียวเลยนะครับ
SQL> CREATE SEQUENCE S1 START WITH 1;

Sequence created.

SQL> CREATE TABLE TB (ID NUMBER DEFAULT S1.NEXTVAL NOT NULL, NAME VARCHAR2(30), ADDR VARCHAR2(50) DEFAULT ON NULL 'N/A' NOT NULL);

Table created.

SQL> DESC TB
 Name                                                                                Null?    Type
 --------------- -------- --------------------------------------------------------
 ID                                                                                  NOT NULL NUMBER
 NAME                                                                                         VARCHAR2(30)
 ADDR                                                                                NOT NULL VARCHAR2(50)

SQL> INSERT INTO TB(NAME) VALUES('SURACHART OPUN');

1 row created.

SQL> INSERT INTO TB(NAME) VALUES('TEST!!!');

1 row created.

SQL> SELECT * FROM TB;

        ID NAME                           ADDR
---------- ------------------------------ --------------------------------------------------
         1 SURACHART OPUN                 N/A
         2 TEST!!!                        N/A

อ่านเพิ่มเติม Oracle Documents.

ไม่มีความคิดเห็น: