วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

APEX 4.2.3 - อัพเกรด APEX บนฐานข้อมูล 12c (Oracle Multitenant)

วันนี้ได้อ่าน Oracle Application Express 4.2.3 now available ผมได้เห็นการอัพเกรด APEX บนฐานข้อมูล 12c (Oracle Multitenant). ล่าสุดก่อนหน้านี้ผมได้ลองใช้ patch ที่มีแต่ก็ยังไม่สามารถทำการอัพเกรด APEX ทีเดียวใน CDB$ROOT, PDB$SEED และ PDB... หลังจากผมได้ดาวน์โหลด patch 17347169 ก็ได้เวลาในการทดสอบ
ขั้นตอนแรกก็คือติดตั้ง Patch Set ใน CDB.
SQL> select CON_ID, NAME, OPEN_MODE from v$pdbs;

    CON_ID NAME                           OPEN_MODE
---------- ------------------------------ ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY
         3 TESTPDB01                      READ WRITE

SQL> select COMP_ID, VERSION, CON_ID from cdb_registry where COMP_ID='APEX';

COMP_ID                        VERSION                            CON_ID
------------------------------ ------------------------------ ----------
APEX                           4.2.0.00.27                             1
APEX                           4.2.0.00.27                             2
APEX                           4.2.0.00.27                             3

[oracle@test12c ~]$ ls -l p17347169_423_Generic.zip
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 77044627 Sep 17 17:25 p17347169_423_Generic.zip
[oracle@test12c ~]$ unzip -l p17347169_423_Generic.zip |tail
     1197  09-11-2013 02:16   patch/patches/4_2_3/prereq.sql
     1812  07-13-2013 01:55   patch/patches/4_2_3/syspatch.sql
   144074  09-17-2013 00:45   patch/readme.htm
   220231  09-17-2013 00:45   patch/readme.pdf
        0  09-11-2013 04:59   patch/utilities/
     1621  08-31-2013 13:38   patch/utilities/reset_image_prefix.sql
     2804  08-31-2013 13:38   patch/utilities/reset_image_prefix_con.sql
     2575  08-31-2013 13:38   patch/utilities/reset_image_prefix_core.sql
---------                     -------
184039056                     11743 files
[oracle@test12c ~]$ unzip -l p17347169_423_Generic.zip
[oracle@test12c ~]$ ls patch/
apex_rest_config_con.sql   apex_rest_config.sql  apxldimg.sql      apxpatch.sql  images   readme.htm  utilities
apex_rest_config_core.sql  apxldimg_con.sql      apxpatch_con.sql  core          patches  readme.pdf
[oracle@test12c ~]$ cd patch/
[oracle@test12c patch]$

[oracle@test12c patch]$ ls -l apxpatch_con.sql
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 2496 Aug 31 13:38 apxpatch_con.sql
[oracle@test12c patch]$ pwd
/home/oracle/patch
[oracle@test12c patch]$ sqlplus  /nolog

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Tue Sep 17 22:32:46 2013

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle.  All rights reserved.

SQL> connect / as sysdba
Connected.
SQL> @apxpatch_con.sql
PL/SQL procedure successfully completed.

Performing installation in multitenant container database in the background.
The installation progress is spooled into *patch_con*.log files.

Please wait...

PL/SQL procedure successfully completed.

PL/SQL procedure successfully completed.

timing for: Complete Patch
Elapsed: 01:29:21.57

Installation completed. Log files for each container can be found in:

syspatch_con*.log
ddlpatch_con*.log
deppatch_con*.log
corepatch_con*.log

You can quickly scan for ORA errors or compilation errors by using a utility
like grep:

grep ORA- *.log
grep PLS- *.log

SQL>
SQL> !grep ORA- *.log

SQL>
!grep PLS- *.log

SQL> select COMP_ID, VERSION, CON_ID from cdb_registry where COMP_ID='APEX';

COMP_ID                        VERSION                            CON_ID
------------------------------ ------------------------------ ----------
APEX                           4.2.3.00.08                             1
APEX                           4.2.3.00.08                             3
APEX                           4.2.3.00.08                             2
หลังจากนั้นอัพเดทรูปใน CDB ถ้าใช้ Embedded PL/SQL Gateway.
SQL> @apxldimg_con.sql /home/oracle/patch

PL/SQL procedure successfully completed.

Performing installation in multitenant container database in the background.
The installation progress is spooled into apxldimg_con*.log files.

Please wait...

/bin/bash: -c: line 0: syntax error near unexpected token `&'
/bin/bash: -c: line 0: `&OH_HOME/perl/bin/perl -I &OH_HOME/rdbms/admin &OH_HOME/rdbms/admin/catcon.pl -b apxldimg_con apxldimg.sql --p&1'


Installation completed. Log files for each container can be found in:

apxldimg_con*.log

You can quickly scan for ORA errors or compilation errors by using a utility
like grep:

grep ORA- *.log
grep PLS- *.log

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
[oracle@test12c patch]$ less apxldimg_con.sql
[oracle@test12c patch]$ less  apxpatch_con.sql
[oracle@test12c patch]$ sqlplus  /nolog

SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Wed Sep 18 00:08:06 2013

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle.  All rights reserved.

SQL> conn / as sysdba
Connected.
SQL>  @apxldimg_con.sql /home/oracle/patch

PL/SQL procedure successfully completed.

Performing installation in multitenant container database in the background.
The installation progress is spooled into apxldimg_con*.log files.

Please wait...

Installation completed. Log files for each container can be found in:

apxldimg_con*.log

You can quickly scan for ORA errors or compilation errors by using a utility
like grep:

grep ORA- *.log
grep PLS- *.log

SQL>

เป็นอันสำเร็จด้วยดี

1 ความคิดเห็น:

Guillermo Carrillo กล่าวว่า...

could you please provide me the zip file you used?