วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สร้างฐานข้อมูล(Container Database) 12c แบบง่ายๆ

ผมคิดว่าไม่จำเป็นที่จะเขียนการติดตั้ง 12c database เพราะผู้อ่านสามารถหาอ่านได้ที่
http://www.oracle-base.com/articles/12c/oracle-db-12cr1-installation-on-oracle-linux-6.php
หรือหาเพิ่มเติมได้ที่ Oracle Learning Library. ดังนั้นผมจึงแสดงตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลแบบง่ายๆ ...สิ่งแรกที่ต้องทำคือเรียก "dbca"
เลือก "Create Database"
ด้วยความขี้เกียจ ผู้เขียนเลยติดตั้ง แบบ Default - แต่ขอเลือก "Create as Containner Database" เพราะจะได้เรียนรู้ Pluggable Database ฟีเจอร์
จากนั้นก็ Next ถ้า error ก็ Ignore!

ตรวจสอบสักนิด จากนั้นเลือก Finish. แล้วก็รอ

หลังจากสร้างฐานข้อมูล เรียบร้อย ขอเช็คสักนิด
[oracle@test12c trace]$ ps -aef |grep pmon
oracle    1212     1  0 15:58 ?        00:00:00 ora_pmon_orcl

[oracle@test12c trace]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production on 26-JUN-2013 16:07:23

Copyright (c) 1991, 2013, Oracle.  All rights reserved.

Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=)(PORT=1521))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias                     LISTENER
Version                   TNSLSNR for Linux: Version 12.1.0.1.0 - Production
Start Date                26-JUN-2013 16:01:55
Uptime                    0 days 0 hr. 5 min. 28 sec
Trace Level               off
Security                  ON: Local OS Authentication
SNMP                      OFF
Listener Log File         /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/test12c/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=test12c)(PORT=1521)))
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=test12c)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/admin/orcl/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "orcl" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclXDB" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "orclpdb" has 1 instance(s).
  Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully

SQL> conn / as sysdba
Connected.

SQL>  select instance_name, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS
---------------- ------------
orcl             OPEN

SQL>  select pdb_name, con_id, status from cdb_pdbs;

PDB_NAME            CON_ID STATUS
--------------- ---------- -------------
ORCLPDB                  1 NORMAL
PDB$SEED                 1 NORMAL

SQL> select con_id, name, open_mode from v$pdbs;

    CON_ID NAME                           OPEN_MODE
---------- ------------------------------ ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY
         3 ORCLPDB                        READ WRITE

SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT


SQL>  conn system/***@127.0.0.1/orclpdb
Connected.
SQL> show con_name

CON_NAME
------------------------------
ORCLPDB
จากนั้นขอลองเช็ค EM12c Express ^___________________^


2 ความคิดเห็น:

Ggground SoShi กล่าวว่า...

ถ้า orclpdb และ lgnore! error ต้องทำยังไงคะ? สร้างยังไงก็ไม่ได้

Surachart Opun กล่าวว่า...

เมื่อเกิด Error ... Error อะไร Please capture.