วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรียน 12c กับ DDL Log file

บนฐานข้อมูลออราเคิล 12c เราจะพบฟีเจอร์ที่เรียกว่า DDL log file จริงๆ แล้วเราจะพบบน 11.2 เช่นกัน
แต่สิ่งที่ต่างเราจะพบโฟลเดอร์ใหม่ $ADR_HOME/log/ddl เมื่อเราเซตค่า enable_ddl_logging เป็น true แล้วเรา ddl
- CREATE TABLE
- CREATE INDEX
- CREATE USER
- DROP USER
- ETC
เราจะพบ log.xml ที่ $ADR_HOME/log/ddl และสามารถใช้ adrci ในการอ่าน log file
ตัวอย่าง
[oracle@linux01 ddl]$ pwd
/u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl17/orcl17/log/ddl
[oracle@linux01 ddl]$
[oracle@linux01 ddl]$ sqlplus  / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Sat Apr 19 06:53:50 2014
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
SQL> show parameter enable_ddl_logging
NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
enable_ddl_logging                   boolean     FALSE
SQL> ALTER SYSTEM SET enable_ddl_logging=TRUE;
System altered.
SQL> conn demo
Enter password:
Connected.
SQL> create table C as select * from tab;
Table created.
SQL> Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
[oracle@linux01 ddl]$
[oracle@linux01 ddl]$ ls log.xml
log.xml

[oracle@linux01 ddl]$ ls ../ddl_orcl17.log
../ddl_orcl17.log 
[oracle@linux01 ddl]$ cat log.xml
<msg time='2014-04-19T06:54:28.950+07:00' org_id='oracle' comp_id='rdbms'
 msg_id='opiexe:4181:2946163730' type='UNKNOWN' group='diag_adl'
 level='16' host_id='linux01' host_addr='192.168.111.60'
 version='1'>
 <txt>create table C as select * from tab
 </txt>
</msg>
[oracle@linux01 ddl]$
[oracle@linux01 ddl]$ adrci
ADRCI: Release 12.1.0.1.0 - Production on Sat Apr 19 06:58:17 2014
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
ADR base = "/u01/app/oracle"
adrci> show home
ADR Homes:
diag/rdbms/orcl17/orcl17
adrci> SHOW LOG;
ADR Home = /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl17/orcl17:
*************************************************************************
Output the results to file: /tmp/utsout_24419_14020_1.ado
2014-04-19 06:54:28.950000 +07:00
create table C as select * from tab
หมายเหตุ ENABLE_DDL_LOGGING  เราต้องใช้ "Change Management Pack" license เมื่อเซตค่า TRUE

ไม่มีความคิดเห็น: