วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552

เปลี่ยน PORT 8080 บน Oracle Express


เมื่อลง oracle express เราจะเข้าใช้งานเว็บ

http://localhost:8080/apex

แต่หลายคนจะเกิดปัญหาเพราะว่า Port นี้ถูใช้ด้วย Program อื่นๆๆ เราสามารถเปลี่ยนได้ ด้วย dbms_xdb package.

dbms_xdb.sethttpport('new_port'); ใช้เปลี่ยนport http

dbms_xdb.setftpport('new_port'); ใช้เปลี่ยนport ftp

ตัวอย่าง
sqlplus / as sysdba SQL> select dbms_xdb.gethttpport , dbms_xdb.getftpport from dual;
GETHTTPPORT GETFTPPORT
----------- ----------
8080 0

SQL> begin
2 dbms_xdb.sethttpport('8081');
3 end;
4 /
PL/SQL procedure successfully completed.
SQL> select dbms_xdb.gethttpport , dbms_xdb.getftpport from dual;
GETHTTPPORT GETFTPPORT
----------- ----------
8081 0

Test.... http://localhost:8081/apex/

ไม่มีความคิดเห็น: