วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

ROWID


rowid เ็ป็น column ที่ unique เก็บ address ของ row นั้นๆ

SQL> select rowid, id from A;

ROWID                      ID
------------------ ----------
AAAUd2AAHAAAACTAAB          1
AAAUd2AAHAAAACTAAC          2

ตั้งแต่ Oracle Release 8i เราจะพบ Extended Rowids ซึ่งจะเก็บด้วย BASE64 Encoding
ซึ่่งแบ่งเป็น 4 ส่วน

- OOOOOO: เรียกว่า data object number จะเป็นตัวบอกเกี่ยวกับ segment 
- FFF: ตัวบอกกี่ยวกับ datafile number
- BBBBBB: เป็นตัวบอกว่าอยู่บน block number อะำไรของ datafile...
- RRR: row...

 SELECT ROWID, 
   SUBSTR(ROWID,1,6) "OBJECT", 
   SUBSTR(ROWID,7,3) "FIL", 
   SUBSTR(ROWID,10,6) "BLOCK", 
   SUBSTR(ROWID,16,3) "ROW" from A;

ROWID              OBJECT                   FIL          BLOCK                    ROW
------------------ ------------------------ ------------ ------------------------ ------------
AAAUd2AAHAAAACTAAB AAAUd2                   AAH          AAAACT                   AAB
AAAUd2AAHAAAACTAAC AAAUd2                   AAH          AAAACT                   AAC

อย่างไรก็ตามเราสามารถหาข้อมูล เกี่ยวกับ rowid โดยใช้ dbms_rowid

> เช็ค datafile ที่ rowid  อยู่

SQL> select file_name
  2   from dba_data_files
  3   where file_id = dbms_rowid.rowid_to_absolute_fno('AAAUd2AAHAAAACTAAB', user, 'A');

FILE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
+DATA1/test.274.673800173


> เช็ค block ที่  rowid อยู่

SQL> select dbms_rowid.rowid_block_number('AAAUd2AAHAAAACTAAB') from dual;

DBMS_ROWID.ROWID_BLOCK_NUMBER('AAAUD2AAHAAAACTAAB')
---------------------------------------------------
                                                147


> และสามารถเช็คได้ว่า อยู่ที่ row ไหน

SQL> select dbms_rowid.rowid_row_number('AAAUd2AAHAAAACTAAB') from dual;

DBMS_ROWID.ROWID_ROW_NUMBER('AAAUD2AAHAAAACTAAB')
-------------------------------------------------
                                                1

เรายังสามารถใช้ rowid ได้มากมาย...

ไม่มีความคิดเห็น: